Regulamin Studio Zygzak

Regulamin korzystania ze studia fotograficznego ZYGZAK Studio

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym ZYGZAK Studio mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 35/37 lok. 147 jest Usługi Fotograficzne Jacek Daszewski NIP 118-132-14-11 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

 2. Osoby fizyczne lub inne podmioty korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego ZYGZAK Studio wraz z wyposażeniem studyjnym w postaci lamp i ich modyfikatorów.

 2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

 3. Jeśli Najemca zauważy wady sprzętu, powiadamia o tym fakcie niezwłocznie Wynajmującego.

§3

 1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy, w szczególności:

  > zabronione jest chodzenie po łuku cykloramy, wchodzenie na cykloramę bez ochraniaczy obuwia, ustawianie ciężkich przedmiotów, przebywanie na cykloramie osób innych niż model/ka i fotograf.

 2. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

 1. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu, według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

 2. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§4

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg aktualnego Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

 2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

§5

 1. Zamówienie usługi rezerwacji studio należy złożyć na email zygzakstudio.pl@gmail.com.
  W przypadku braku możliwości wysłania zamówienia na email, zamówienie można złożyć telefonicznie na nr tel. kom. 570 744 744.

 2. Czas trwania najmu studia fotograficznego ZYGZAK Studio wraz ze sprzętem, liczony jest od godziny złożonej usługi rezerwacji do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

 3. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.

 4. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

 5. Zamówienie usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić dokonując wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe ZYGZAK Studio, a w wyjątkowych wypadkach gotówką w studio przed terminem najmu (lub jak to zostało uzgodnione w korespondencji).

 6. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zamówionej zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu:

  a) 3 dni przed terminem– potrącana jest kwota w wysokości 50% zadatku tytułem opłaty za usługę rezerwacji,

  b) 2 dni przed terminem – potrącana jest kwota w wysokości 70% zadatku, tytułem opłaty za usługę rezerwacji,

  c) 1 dzień przed terminem– potrącana jest kwota w wysokości 80% zadatku, tytułem opłaty za usługę rezerwacji,

  d) w dniu rezerwacji– kwota zadatku zatrzymywana jest w wysokości 100%, tytułem opłaty za usługę rezerwacji.

 2. W przypadku rezerwacji dokonanych w ramach usługi wynajmu studio w ramach pakietów godzin, z rezerwacji bez konsekwencji można zrezygnować 4 dni przed terminem sesji (np. jeżeli sesja jest w dniu 05.07.2XXX, to zrezygnować można przekazując taką wolę najpóźniej w dniu 01.05.2XXX). W przepadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 4 dni przed zarezerwowanym terminem, godziny z pakietu godzin ulegają przepadkowi. Dotyczy to również przenoszenia rezerwacji na inny termin.

 3. W przypadku konfliktu, pierwszeństwo wynajmu Studio ma Najemca wynajmujący je na dłuższy okres, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Studio zostało zarezerwowane i opłacone wcześniej.

§7

 1. Wykorzystanie Studio do celów niezgodnych z prawem lub w sposób powodujący uszkodzenia wnętrz, bądź wyposażenia, bądź w sposób utrudniający jego uprzątnięcie (np. używanie substancji typu brokat w sprayu, lub innych pylących)  jest zabronione.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studio w przypadku stwierdzenia powodowania szkód, lub gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu prawa.

 3. Wszystkie osoby przebywające w Studio w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub być pod opieką opiekuna prawnego.

 4. Studio posiada monitoring.

 5. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący (właściciel Studio Zygzak) nie odpowiada. Pozostawienie rzeczy i przechowywanie w Studio podlega opłatom – zgodnie z cennikiem.

 6. W studio obecny jest asystent.

§8

 1. W Studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w tym także papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu (za wyjątkiem wymogów fotograficznych sesji). Przebywanie zwierząt w studio należy uzgadniać każdorazowo indywidualnie.

 2. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrze, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

§9

 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5 października 2015 roku.

 3. W przypadku pytań lub wątpliwości zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wynajmującym pod nr tel. kom. 570 744 744.